De leukste muziekschool van Eindhoven & Nuenen!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Laatste wijziging in deze algemene voorwaarden 01-07-2021
Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen vanuit onze ervaring.

Bankrekeningnummer : NL63INGB0005837316 tnv MijnMuziekles B.V.
BTW Nummer : NL862319444B01
KVK : 82.05.48.51
Telefoonnummer : 040-7370233

1. Definities
MijnMuziekles: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MijnMuziekles ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82054851.
Contractant: degene die een overeenkomst is aangegaan met MijnMuziekles. Ingeval de Deelnemer minderjarig is, geldt als Contractant - naast de Deelnemer - de wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer indien en voor zover zij de overeenkomst (mede) is aangegaan.
Deelnemer: degene die is ingeschreven bij MijnMuziekles om deel te nemen aan een door MijnMuziekles aangeboden les of andere door MijnMuziekles aangeboden dienst.
Abonnement: de duurovereenkomst waarbij de Deelnemer recht heeft op het periodiek volgen van door de Deelnemer gekozen lessen op gezette tijden en een bepaalde locatie, tegen betaling van een periodieke vergoeding.
5 strippenkaart: de overeenkomst waarbij de Deelnemer recht heeft op deelname aan een vijftal door de Deelnemer gekozen lessen op door partijen nog overeen te komen tijden en locatie, tegen voortuitbetaling van een overeengekomen vergoeding.
Workshop: de overeenkomst waarbij de Deelnemer recht heeft op deelname aan een vooraf bepaalde cursus of evenement in groepsverband op vooraf bepaalde tijd(en) en locatie, tegen vooruitbetaling van een overeengekomen vergoeding.
Consument: de Klant die niet handelt voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
Overeenkomst op afstand: De overeenkomst tussen MijnMuziekles B.V. en een Consument ter zake de levering van een dienst, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Modelformulier voor herroeping: het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en MijnMuziekles gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Derde partij: een externe partij handelend in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, die in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, in opdracht van MijnMuziekles, diensten verleent ten behoeve van de Deelnemer.

2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst waarop MijnMuziekles deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en alle overige verbintenissen tussen MijnMuziekles en een Contractant die daaruit voortvloeien.
2. Alle Derde Partijen kunnen op deze algemene voorwaarden tevens een beroep doen.
3. Deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden op diens rechtsverhouding met MijnMuziekles tevens door feitelijke deelname aan een les of overige dienst.
4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Indien een Overeenkomst elektronisch en op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Contractant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Contractant op een eenvoudige manier kan worden ingezien en opgeslagen. De Contractant dient zich vervolgens (elektronisch) akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden alvorens een Overeenkomst op afstand tot stand kan komen.

3. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van MijnMuziekles zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van aanwezige capaciteit.
2. Ingeval er een maximum aantal Deelnemers is bereikt ten aanzien van een door MijnMuziekles aangeboden dienst, kan een aspirant-Deelnemer op diens verzoek op een wachtlijst worden geplaatst. Zodra MijnMuziekles de betreffende dienst alsnog kan verlenen aan een aspirant-Deelnemer, zal de aspirant- Deelnemer hiervan op de hoogte worden gebracht. De aspirant-Deelnemer, althans de aspirant-Contractant, heeft op dat moment de keuze om een overeenkomst aan te gaan met MijnMuziekles.

4. Totstandkoming overeenkomst/ overdraagbaarheid
1. Een overeenkomst komt tot stand door het invullen en (fysiek of digitaal) ondertekenen van een inschrijfformulier door de Contractant en de acceptatie daarvan door MijnMuziekles. Acceptatie door MijnMuziekles is vormvrij en kan blijken uit het feit dat MijnMuziekles uitvoering geeft aan de overeenkomst.
2. Rechten van de Deelnemer uit hoofde van een overeenkomst zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3. Degene die (mede) namens of ten behoeve van een Deelnemer, of althans diens wettelijke vertegenwoordiger(s) een overeenkomst aangaat, is ten opzichte van MijnMuziekles hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die jegens MijnMuziekles uit die overeenkomst voortvloeien. Degene die de overeenkomst aangaat met MijnMuziekles wordt in dit verband geacht de opgegeven Deelnemer(s) bevoegd te vertegenwoordigen.
4. Deelnemers zijn hoofdelijk verbonden aan de overeenkomst en gelden, eventueel naast de Contractant, zowel gezamenlijk als afzonderlijk als Contractant.

5. Herroepingsrecht
1. De Consument die een Overeenkomst op afstand heeft gesloten met MijnMuziekles heeft een Bedenktijd van 14 dagen waarbinnen hij bedoelde Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen kan ontbinden. MijnMuziekles mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst op afstand.
3. Indien MijnMuziekles de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde Bedenktijd. Indien MijnMuziekles de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd, verstrijkt de Bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.


6. Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan
1. Als de Consument gebruik maakt van diens Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan MijnMuziekles.
2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
3. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de Bedenktijd, is de Consument MijnMuziekles een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door MijnMuziekles is nagekomen op het moment van Herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
4. De Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten indien:
a. MijnMuziekles de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij Herroeping of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de Consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de Bedenktijd heeft verzocht.
5. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

7. Verplichtingen van MijnMuziekles bij Herroeping
1. Als MijnMuziekles de melding van Herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. MijnMuziekles vergoedt alle betalingen van de Consument onverwijld, doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de Herroeping meldt.
3. MijnMuziekles gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

8. Uitsluiting Herroepingsrecht
MijnMuziekles kan haar diensten uitsluiten van het Herroepingsrecht, maar alleen als MijnMuziekles daarvoor de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument heeft en de Consument zich akkoord heeft verklaard met het feit dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra MijnMuziekles is aangevangen met de overeengekomen dienstverlening.

9. Het Abonnement
1. Een Abonnement wordt aangegaan voor een minimale periode van 3 maanden. Bij afloop van de minimale periode wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen tijdig heeft opgezegd. Nadat het Abonnement is verlengd voor onbepaalde tijd, kan ieder van de partijen het Abonnement maandelijks opzeggen.
2. Een opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Dit kan via een email-bericht naar: [email protected]
3. MijnMuziekles behoudt zich het recht voor om:
- het tijdstip van een periodieke les uit hoofde van een Abonnement incidenteel te wijzigen ingeval van ziekte van de leerkracht of - ingeval van een groepsles – bij onvoldoende Deelnemers;
- ten aanzien van de periodieke lessen structurele wijzigingen aan te brengen in tijdstippen, locatie, programma's e.d. De Deelnemer wordt hierover tijdig geïnformeerd en wijzigingen zullen zoveel als mogelijk in overleg met de Deelnemer plaatsvinden;
- een Abonnement direct te beëindigen na ernstige of herhaaldelijke schending van de gedragsregels of ander onaanvaardbaar gedrag door de Deelnemer. De Contractant is in dat geval een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van ten minste de vergoeding verschuldigd per maand. Indien de resterende tijd binnen de minimale periode van het Abonnement langer is dan één maand, dan zal de verschuldigde vergoeding gelijk zijn aan bedoelde resterende tijd. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde vergoedingen plaats.
4. MijnMuziekles bepaalt de wijze waarop zij haar contractuele verplichtingen uitvoert en door welke medewerker(s). Zij heeft het recht om ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst Derde partijen in te schakelen. MijnMuziekles zal bij het inschakelen van een Derde partij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

10. Vergoedingen
1. De overeenkomst wordt beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van MijnMuziekles. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen of periodiek verschuldigde vergoedingen.
2. De tarieven die de Contractant moet betalen, worden bij het sluiten van de overeenkomst waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van uitmaken, vastgesteld.
3. Alle door MijnMuziekles opgegeven prijzen en bedragen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4. Ingeval van een Abonnement is de Contractant aan MijnMuziekles maandelijks een voorschot verschuldigd. Het maandelijks verschuldigde voorschot dat MijnMuziekles bij de Contractant in rekening brengt, wordt berekend aan de hand van het overeengekomen periodieke gebruik op jaarbasis gedeeld door 12 maanden, vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief. Bij de hiervoor uiteengezette berekening van het verschuldigde maandelijkse voorschot, wordt aldus rekening gehouden met de momenten waarop MijnMuziekles is gesloten in verband met nationale feestdagen en schoolvakanties. MijnMuziekles zal jaarlijks een herberekening uitvoeren van het verschuldigde maandelijkse voorschot. Bij beëindiging van het Abonnement zal een verrekening plaatsvinden van eventueel teveel of te weinig betaalde vergoeding.
5. MijnMuziekles heeft het recht om tarieven die met de Contractant zijn overeengekomen te verhogen. MijnMuziekles zal de Contractant tijdig voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren. De Contractant is gerechtigd binnen 30 dagen nadat door MijnMuziekles aan de Contractant de mededeling van de prijsverhoging is gedaan, de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de Contractant geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsverhoging.

11. Annulering/ wijziging uitvoeringsdatum
1. Ingeval van een Abonnement of Workshop, kan een specifieke uitvoeringsdatum niet worden gewijzigd of geannuleerd door de Deelnemer.
2. Ingeval van een 5 strippenkaart, bepalen de Deelnemer en MijnMuziekles gezamenlijk de uitvoeringsdata van elke les. Lessen kunnen tot 8 weken vooruit worden gepland. Een eenmaal ingeplande uitvoeringsdatum van een les voortvloeiend uit een strippenkaart, kan kosteloos worden gewijzigd tot 48 uur vóór de betreffende uitvoeringsdatum. Een strippenkaart heeft een geldigheid van 1 jaar, geldend vanaf factuurdatum.
3. Ingeval van een individuele eenmalige dienst zoals een bijvoorbeeld een individuele les, mag de Deelnemer tot uiterlijk 48 uur voor de geplande uitvoeringsdatum deze kosteloos wijzigen. Daarna kan een uitvoeringsdatum niet meer worden gewijzigd door de Deelnemer.
4. Een verzoek van de Deelnemer tot wijziging van een uitvoeringsdatum dient schriftelijk te gebeuren.
5. MijnMuziekles heeft het recht een Workshop of individuele dienst te annuleren of een geplande uitvoeringsdatum in dat verband te wijzigen, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. De Deelnemer ontvangt hiervan uiterlijk 48 uur voor aanvang bericht, voor zover omstandigheden dit toelaten. Berichtgeving kan bestaan uit een mondelinge mededeling. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de Deelnemer gebruik maakt van het geboden alternatief, wordt de door de Deelnemer aan MijnMuziekles betaalde vergoeding voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt een aan MijnMuziekles betaalde vergoeding terugbetaald.

12. Betaling
1. Alle vergoedingen uit hoofde van een overeenkomst met MijnMuziekles zijn door de Contractant bij vooruitbetaling verschuldigd en direct opeisbaar bij de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zoals ingeval van een Abonnement.
2. Ingeval van een Abonnement is de Contractant de overeengekomen vergoeding bij wijze van een door MijnMuziekles bepaald maandelijks voorschot, telkens bij vooruitbetaling verschuldigd.
3. Contractant kan MijnMuziekles een machtiging tot periodieke automatische incasso verschaffen ter betaling van een verschuldigde maandelijkse vergoeding. Contractant blijft ingeval van automatische incasso verantwoordelijk voor tijdige betaling. Hij dient het goede verloop van de automatische incasso te controleren en dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo op diens rekening staat om de vergoeding te incasseren.
4. MijnMuziekles is bevoegd tot 3 keer een nieuwe poging tot automatische incasso van het openstaande bedrag te verrichten. Ingeval van een derde mislukte poging, zal MijnMuziekles betaling middels automatische incasso stopzetten. Contractant blijft ook in dat geval verantwoordelijk voor tijdige betaling van verschuldigde vergoedingen. Contractant kan MijnMuziekles verzoeken een aldus stopgezette automatische incasso te herstellen. Hieraan zal slechts gevolg worden gegeven door MijnMuziekles indien op dat moment geen sprake is van enige betalingsachterstand. Bij honorering van het verzoek zal Contractant aan MijnMuziekles in dit verband bovendien een administratieve vergoeding zijn verschuldigd.
5. Indien MijnMuziekles een verschuldigde vergoeding niet tijdig heeft ontvangen of heeft kunnen incasseren middels automatische incasso, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Contractant is in dat geval wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de vergoeding opeisbaar was.
6. MijnMuziekles zal de Contractant een schriftelijke aanmaning sturen, alvorens incassokosten in rekening worden gebracht. Indien de Contractant hieraan geen gehoor geeft, zullen alle door MijnMuziekles in verband met het verzuim te maken buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke kosten voor rekening van de Contractant komen, waarbij ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten een forfaitaire vergoeding zal worden gevorderd overeenkomstig vigerende wetgeving daaromtrent.
7. MijnMuziekles is gerechtigd de Deelnemer de deelname aan periodieke lessen, de Workshop of gebruikmaking van enige andere dienst te ontzeggen, tot het moment dat de Contractant volledig heeft voldaan aan diens betalingsverplichtingen, zonder dat hierdoor enig recht op ontbinding van de overeenkomst ontstaat voor de Contractant.
8. Wanneer u een incasso storneert dan worden de bankkosten doorberekend á €3,30.

13. Vakanties en feestdagen
1. Op erkende nationale feestdagen en basisschoolvakanties is MijnMuziekles gerechtigd gesloten te zijn. Gedurende de meivakantie zal MijnMuziekles 1 week gesloten zijn. De exacte data zullen telkens aan het begin van elk basisschooljaar worden vastgesteld en gecommuniceerd aan de Deelnemer. De data zijn tevens terug te vinden op de website van MijnMuziekles. Ten aanzien van de periodieke lessen uit hoofde van een Abonnement is met de hiergenoemde sluitingen rekening gehouden bij het vaststellen van de hoogte van de maandelijkse voorschotten.

14. Gedragsregels
1. MijnMuziekles heeft gedragsregels die bijdragen aan het realiseren van instructieve, veilige en prettige activiteiten voor alle Deelnemers. Bij het aangaan van een overeenkomst met MijnMuziekles, verbindt de Deelnemer zich tevens aan bedoelde gedragsregels. De Deelnemer is voorts verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van MijnMuziekles ter bevordering van een goede uitvoering van een overeenkomst.
2. Overtreding van de gedragsregels of ander onaanvaardbaar gedrag kan – afhankelijk van de ernst - tijdelijke ontzegging van toegang tot de locatie, uitsluiting van een dienst of directe beëindiging van de overeenkomst tot gevolg hebben. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen in dat geval voor rekening van de Contractant.

15. Promotiemateriaal
1. De Deelnemer stemt toe dat foto’s gemaakt ten behoeve van MijnMuziekles tijdens een activiteit met daarop de herkenbare afbeelding van de Deelnemer, door MijnMuziekles voor eventuele promotionele en journalistieke doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat. Denk hierbij aan reclamedoeleinden, internetsite, social media enz.

16. Aansprakelijkheid
1. MijnMuziekles is niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan een activiteit, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van MijnMuziekles, danwel indien MijnMuziekles aansprakelijk is uit hoofde van artikelen 6:185, 6:190 of 6:192 B.W.
2. MijnMuziekles is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn gelegen binnen de risicosfeer van de Deelnemer, zoals: een ontoereikende persoonlijke gesteldheid; onjuist, onzorgvuldig of niet volgens de veiligheidsvoorschriften handelen of niet-handelen; overschatting van de eigen vermogens; het negeren van instructies en/of waarschuwingen; handelingen en invloeden van derden.
3. MijnMuziekles is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
4. MijnMuziekles aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de Deelnemer aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een door de Deelnemer afgesloten aansprakelijkheids- en/of ongevallenverzekering, danwel voor welk risico de Deelnemer geacht had mogen worden een verzekering af te sluiten.
5. Indien MijnMuziekles aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MijnMuziekles beperkt tot de door de Contractant verschuldigde vergoeding uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen. Ingeval van een Abonnement wordt daarbij uitgegaan van maximaal eenmaal de jaarvergoeding voor het Abonnement. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MijnMuziekles.
6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van MijnMuziekles beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat.
7. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Noch MijnMuziekles, noch diens medewerkers of dienstverleners kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op de locatie van MijnMuziekles.
8. De Deelnemer is aansprakelijk voor schade welke door de Deelnemer, al dan niet opzettelijk, is toegebracht aan de locatie, lesmateriaal, apparatuur of andere eigendommen van MijnMuziekles.

17. Wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden kunnen door MijnMuziekles worden gewijzigd. MijnMuziekles zal de Contractant schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

18. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Alle overeenkomsten tussen MijnMuziekles en de Contractant worden beheerst door het Nederlandse recht.
2. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, met dien verstande dat Aanbieder gerechtigd is het geschil voor te leggen aan een rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

NB Op deze algemene voorwaarden is tekst-recht van toepassing en mag nooit zonder overleg zomaar gekopieerd worden om zelf te gebruiken op een andere website dan www.MijnMuziekles.nl

Bijlage I:

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
MijnMuziekles BV
1e Wilakkersstraat 39
5614 BE Eindhoven
[email protected]

Ik herroep hierbij onze overeenkomst betreffende:
De volgende dienstverlening: ………………………………………………………………………………………………..

Besteld op:                          ………………………………………………………………………………………………..

Naam Consument:                ………………………………………………………………………………………………..

Adres Consument:                ………………………………………………………………………………………………..

Handtekening Consument: (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Boek nu een proefles

Bij MijnMuziekles mag voor €5,- een muziekles proberen zonder verdere verplichtingen. Vind je het leuk? Kies dan voor een abonnement of een 5-strippenkaart. De kosten voor de proefles worden verrekend met het inschrijfgeld als je start
Boek een proefles